The Hounds: Vertaling in Nederlands en tekst - The Protomen

De vertaling van The Hounds - The Protomen in Nederlands en de originele liedteks
The Hounds: Vertaling in Italiaans en teks - The Protomen Italiaans
The Hounds: Vertaling in Engels en teks - The Protomen Engels
The Hounds: Vertaling in Spaans en teks - The Protomen Spaans
The Hounds: Vertaling in Frans en teks - The Protomen Frans
The Hounds: Vertaling in Duits en teks - The Protomen Duits
The Hounds: Vertaling in Portugees en teks - The Protomen Portugees
The Hounds: Vertaling in Russish en teks - The Protomen Russish
The Hounds: Vertaling in Nederlands en teks - The Protomen Nederlands
The Hounds: Vertaling in Zweeds en teks - The Protomen Zweeds
The Hounds: Vertaling in Noors en teks - The Protomen Noors
The Hounds: Vertaling in Deens en teks - The Protomen Deens
The Hounds: Vertaling in Hindi en teks - The Protomen Hindi
The Hounds: Vertaling in Pools en teks - The Protomen Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Hounds - The Protomen in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Hounds
van The Protomen

Albert Wily was born for this moment. He answered the reporters' eager questions about the disappearance of his partner calmly and evenly with the story he'd rehearsed. Inside he was teeming with contempt for these men who were turning the story from the real headline: the unveiling of his newest marvel. A giant telescreen just above their heads, mounted to the top of the building, would within minutes broadcast information non-stop to every citizen of the city. No matter. Soon these men and their questions would be obsolete. He reluctantly turned his own statements to the media frenzy at hand


Tonight the streets are red
The lights are blue and blinding
No sign of the 'Good Doctor,'
But the siren's wail and whining
Tell us he'll be found


He made his way to the window overlooking the city


I can almost hear the


He turned back to the reporters


What kind of man builds a machine to kill a girl?
No he did not use his hands
Like a smart man, he used a tool
But just the same
How can you question who's to blame?
What was her name?
Doesn't matter, now listen-
'The Good Doctor' has to pay!

Stepping away from the throng of reporters, he looked at the digital countdown above the nerve center of his broadcasting controls. He whispered quietly to


When I say he was a monster
When I set fire to his name
It does not matter where you hear it from
Whether truth or lies
It gets said all the same


Glancing once again at the countdown, he spoke plainly to the reporters


Whatever's on the table plays!


1 minute, 46 seconds until the broadcast would begin

Wily shut the door on the tumult of voices continuing to shout questions after him. He walked down the empty hallway and around a corner and into the studio adjacent to his control room. A pane of double-plated glass sealed out the bedlam of the reporters. He watched as their mouths continued to hurl impotent questions

In the silence of the studio he didn't bother trying to make out what they were saying. His eyes focused on a blinking red light above the digital countdown. He spoke aloud. His words bounced off the soundproofing glass. The cameras weren't yet rolling. The microphones were not yet active. His words went unheeded for the last time


There is a flame that I've been fanning
There is a fire waiting to catch
There is a hell that has been building
From the moment we first met
58 seconds to air

If there ever was a time
If there ever was a chance
To undo the things I've done
And wash these bloodstains from my hands

49 seconds to air

It has passed and been forgotten
These are the paths that we must take
Cause you and I, Tom, we are men
And we can bend and we can break

40 seconds to air

If you think that you can run
If you think that you can stand
Well you forget who turned this city on
You forget who plugged this city in!

30 seconds to air

They'll not switch it off again

He straightened his tie, knocked the wrinkles out of his suit jacket and faced the camera lens
One by one they're tuning in

15 seconds to air


At this very moment - his moment of glory - he wished he could be out in the streets of the city. He wished he could hear the hum of a thousand tubes, powering the screen, popping to life and warming up wished he could feel the wave of sound as they drew the attention of every person within the walls of the city. His city. He wished he could float above the streets as every person walked from their homes, left their dinners, their polite conversations, their lives. Wished he could be there as they filed out into the streets, fixed their eyes on the giant screen, and waited

3

But Albert's place was here. His time was now. He cleared his throat

The red blinking light went

Outside, on the giant screen, Wily's face came into focus. For the first time, the people of the city looked to one man. They saw the face of a leader. One man towering above the city

After a few inspirational opening lines, Wily turned his attention to the matter at hand. Thomas Light. He assured them that the murderer would be apprehended. He promised them that their city would be made safe again. They trusted him completely

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Hounds van The Protomen

Albert Wily is geboren op dit moment. Hij beantwoordde de gretige vragen van de verslaggevers over de verdwijning van zijn partner kalm en gelijkmatig met het verhaal dat hij had gerepeteerd. Binnenin wemelde hij van minachting voor deze mannen die het verhaal van de echte kop veranderden: de onthulling van zijn nieuwste wonder. Een gigantisch telescherm net boven hun hoofd, gemonteerd op de top van het gebouw, zou binnen enkele minuten non-stop informatie naar elke burger van de stad zenden. Maakt niet uit. Binnenkort zouden deze mannen en hun vragen achterhaald zijn. Met tegenzin richtte hij zijn eigen uitspraken op de media-razernij die voor de deur stond


Vanavond zijn de straten rood
De lichten zijn blauw en verblindend
Geen teken van de 'Goede dokter , '
Maar het gejammer en gejank van de sirene
Vertel ons dat hij gevonden zal worden


Hij liep naar het raam met uitzicht op de stad


Ik kan de


bijna horen


Hij wendde zich weer tot de verslaggevers


Wat voor soort man bouwt een machine om een meisje vermoorden?
Nee, hij gebruikte zijn handen niet
Als een slimme man gebruikte hij een stuk gereedschap
Maar toch
Hoe kun je je afvragen wie de schuldige is?
Hoe heette ze?
Maakt niet uit, luister nu-
'The Good Doctor' moet betalen!

Hij stapte weg van de menigte verslaggevers en keek bij het digitale aftellen boven het zenuwcentrum van zijn uitzendbediening. Hij fluisterde zachtjes tegen


Toen ik zei dat hij een monster was
Toen ik zijn naam in brand stak
Het maakt niet uit waar je het van hoort
Of waarheid of leugens
Het wordt toch gezegd


Nogmaals kijkend naar het aftellen, sprak hij duidelijk tot de verslaggevers


Wat er ook op tafel speelt, wordt afgespeeld!


1 minuut, 46 seconden voordat de uitzending zou beginnen

Wily sloot de deur voor het tumult van stemmen die bleven schreeuwen vragen na hem. Hij liep door de lege gang een hoek om en de studio naast zijn controlekamer in. Een ruit van dubbel geplateerd glas verzegelde het bedrieger van de verslaggevers. Hij keek toe terwijl hun monden machteloze vragen bleven smijten.

In de stilte van de studio nam hij niet de moeite om te verstaan ​​wat ze zeiden. Zijn ogen waren gefocust op een knipperend rood licht boven het digitale aftellen. Hij sprak hardop. Zijn woorden weerkaatsten op het geluidsisolerende glas. De camera's waren nog niet aan het rollen. De microfoons waren nog niet actief. Er werd voor de laatste keer geen acht geslagen op zijn woorden


Er is een vlam die ik heb aangewakkerd
Er wacht een vuur om op te vangen
Er is een hel die is aan het bouwen
Vanaf het moment dat we elkaar voor het eerst ontmoetten
58 seconden in de lucht

Als er ooit een tijd was
Als er ooit een kans was
maak de dingen die ik heb gedaan ongedaan
En was deze bloedvlekken van mijn handen

49 seconden in de lucht

Het is voorbij en vergeten
Dit zijn de paden die we moeten nemen
Omdat jij en ik, Tom, we zijn mannen
En we kunnen buigen en we kunnen breken

40 seconden in de lucht

Als je denkt dat je kunt rennen
Als je denkt dat je kunt staan ​​
Nou, je vergeet wie deze stad heeft aangezet
Je vergeet wie deze stad heeft aangesloten!

30 seconden in de lucht

Ze zullen het niet meer uitschakelen

Hij trok zijn das recht, klopte de rimpels uit zijn colbert en keek naar de cameralens
Een voor een stemmen ze af

15 seconden voor de lucht


Op dit Precies op dat moment - zijn moment van glorie - wenste hij dat hij in de straten van de stad kon zijn. Hij wenste dat hij het gezoem van duizend buizen kon horen, het scherm van stroom voorzien, tot leven kwam en opwarmde, wenste dat hij de golf van geluid kon voelen terwijl ze de aandacht trokken van iedereen binnen de muren van de stad. Zijn stad. Hij wenste dat hij boven de straten kon zweven terwijl iedereen uit hun huizen liep, hun diners, hun beleefde gesprekken, hun leven achterliet. Ik wou dat hij erbij kon zijn terwijl ze de straat op renden, hun blik op het gigantische scherm richtten en wachtten

3

Maar Alberts plek was hier. Zijn tijd was nu. Hij schraapte zijn keel

Het rode knipperende licht ging

Buiten, op het gigantische scherm, kwam Wily's gezicht in beeld. Voor het eerst keken de mensen van de stad naar één man. Ze zagen het gezicht van een leider. Een man torent hoog boven de stad uit

Na een paar inspirerende openingszinnen richtte Wily zijn aandacht op de kwestie. Thomas Light. Hij verzekerde hen dat de moordenaar zou worden aangehouden. Hij beloofde hen dat hun stad weer veilig zou worden gemaakt. Ze vertrouwden hem volledig

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Hounds We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "The Hounds" is geschreven door The Protomen. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

The Protomen

The Hounds: vertaling en teks - The Protomen
Protomen is een Amerikaanse rockgroep die hun carrière begon en misschien het best bekend staat om het componeren van conceptalbums die losjes gebaseerd zijn op de Mega Man-videogameserie.

The Hounds

The Hounds is de nieuwe single vanThe Protomen afkomstig van het album 'Act II: The Father Of Death'.

Dit is de lijst van de 6 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van The Protomen

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als The Cover Up (Original Motion Picture Soundtrack) onthouden.

laatste vertalingen en teksten van The Protomen

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!