Alphabets: Vertaling in Nederlands en tekst - Seamus Heaney

De vertaling van Alphabets - Seamus Heaney in Nederlands en de originele liedteks
Alphabets: Vertaling in Italiaans en teks - Seamus Heaney Italiaans
Alphabets: Vertaling in Engels en teks - Seamus Heaney Engels
Alphabets: Vertaling in Spaans en teks - Seamus Heaney Spaans
Alphabets: Vertaling in Frans en teks - Seamus Heaney Frans
Alphabets: Vertaling in Duits en teks - Seamus Heaney Duits
Alphabets: Vertaling in Portugees en teks - Seamus Heaney Portugees
Alphabets: Vertaling in Russish en teks - Seamus Heaney Russish
Alphabets: Vertaling in Nederlands en teks - Seamus Heaney Nederlands
Alphabets: Vertaling in Zweeds en teks - Seamus Heaney Zweeds
Alphabets: Vertaling in Noors en teks - Seamus Heaney Noors
Alphabets: Vertaling in Deens en teks - Seamus Heaney Deens
Alphabets: Vertaling in Hindi en teks - Seamus Heaney Hindi
Alphabets: Vertaling in Pools en teks - Seamus Heaney Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Alphabets - Seamus Heaney in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Alphabets
van Seamus Heaney

I

A shadow his father makes with joined hands
And thumbs and fingers nibbles on the wall
Like a rabbit’s head. He understands
He will understand more when he goes to school.

There he draws smoke with chalk the whole first week,
Then draws the forked stick that they call a Y.
This is writing. A swan’s neck and swan’s back
Make the 2 he can see now as well as say.

Two rafters and a cross-tie on the slate
Are the letter some call ah, some call ay.
There are charts, there are headlines, there is a right
Way to hold the pen and a wrong way.

First it is ‘copying out’, and then ‘English’,
Marked correct with a little leaning hoe.
Smells of inkwells rise in the classroom hush.
A globe in the window tilts like a coloured O.

II

Declensions sang on air like a hosanna
As, column after stratified column,
Book One of Elementa Latina,
Marbled and minatory, rose up in him.
For he was fostered next in a stricter school
Named for the patron saint of the oak wood
Where classes switched to the pealing of a bell
And he left the Latin forum for the shade

Of new calligraphy that felt like home.
The letters of this alphabet were trees.
The capitals were orchards in full bloom,
The lines of script like briars coiled in ditches.

Here in her snooded garment and bare feet,
All ringleted in assonance and woodnotes,
The poet’s dream stole over him like sunlight
And passed into the tenebrous thickets.

He learns this other writing. He is the scribe
Who drove a team of quills on his white field.
Round his cell door the blackbirds dart and dab.
Then self-denial, fasting, the pure cold.

By rules that hardened the farther they reached north
He bends to his desk and begins again.
Christ’s sickle has been in the undergrowth.
The script grows bare and Merovingian.

III
The globe has spun. He stands in a wooden O.
He alludes to Shakespeare. He alludes to Graves.
Time has bulldozed the school and school window.
Balers drop bales like printouts where stooked sheaves

Made lambdas on the stubble once at harvest
And the delta face of each potato pit
Was patted straight and moulded against frost.
All gone, with the omega that kept

Watch above each door, the good-luck horseshoe.
Yet shape-note language, absolute on air
As Constantine’s sky-lettered IN HOC SIGNO
Can still command him; or the necromancer

Who would hang from the domed ceiling of his house
A figure of the world with colours in it
So that the figure of the universe
And ‘not just single things’ would meet his sight

When he walked abroad. As from his small window
The astronaut sees all that he has sprung from,
The risen, aqueous, singular, lucent O
Like a magnified and buoyant ovum -

Or like my own wide pre-reflective stare
All agog at the plasterer on his ladder
Skimming our gable and writing our name there
With his trowel point, letter by strange letter.

Vertaling in Nederlands van de liedje
Alphabets van Seamus Heaney

I

Een schaduw die zijn vader maakt met samengevouwen handen
En duimen en vingers knabbelen aan de muur
Als een konijnenkop. Hij begrijpt het
Hij zal meer begrijpen als hij naar school gaat.

Daar trekt hij de hele eerste week rook met krijt,
trekt dan de gevorkte stok die ze een Y noemen.
Dit is schrijven. De nek van een zwaan en de rug van een zwaan
Maak de 2 die hij nu kan zien en kan zeggen.

Twee spanten en een kruisband op de lei
Zijn de letters die sommigen ah noemen , sommige noemen ay.
Er zijn grafieken, er zijn koppen, er is een goede
manier om de pen vast te houden en een verkeerde manier.

Ten eerste is het 'kopiëren' , en dan 'Engels',
Goed gemarkeerd met een kleine schoffel.
Geuren van inktpotten stijgen op in de stilte van de klas.
Een wereldbol in het raam kantelt als een gekleurde O.

II

Declensions zongen in de lucht als een hosanna
As, column na gestratificeerde column,
Book One of Elementa Latina,
Marbled and Minatory, rees in hem op.
Want hij werd vervolgens opgevoed in een strengere school
Genoemd naar de patroonheilige van het eikenbos
Waar de lessen overgingen op het luiden van een bel
En hij verliet het Latijnse forum voor de schaduw

Van nieuwe kalligrafie die aanvoelde als thuis.
De letters van dit alfabet waren bomen.
De hoofdsteden waren boomgaarden in volle bloei,
De lijn s van script als doornen die in greppels zijn opgerold.

Hier in haar gehaakte kleding en blote voeten,
Allemaal gegeseld in assonantie en houtnoten,
De droom van de dichter sloeg over hem als zonlicht
En ging over in het bosachtige struikgewas.


Hij leert dit andere schrijven. Hij is de schrijver
Die een team van stekels op zijn witte veld reed.
Rond zijn celdeur dartelen en deppen de merels.
Dan zelfverloochening, vasten, de pure kou.

Volgens regels die harder werden naarmate ze verder naar het noorden kwamen
Hij buigt zich naar zijn bureau en begint opnieuw.
De sikkel van Christus heeft in het kreupelhout gelegen.
Het script wordt kaal en Merovingisch .

III
De wereld is rondgedraaid. Hij staat in een houten O.
Hij zinspeelt op Shakespeare. Hij zinspeelt op Graves.
De tijd heeft de school en het schoolraam platgewalst.
Balenpersen laten balen vallen als afdrukken waar gebakken schijven staan ​​

Een keer bij de oogst lambda's gemaakt op de stoppels
En het deltagezicht van elke aardappelput
Werd recht geklopt en gevormd tegen vorst.
Helemaal weg, met de omega die

Wacht boven elke deur, het gelukshoefijzer .
Toch vorm-noot-taal, absoluut in de lucht
Zoals Constantijns hemel-letters IN HOC SIGNO
Kan hem nog steeds bevelen; of de necromancer

Wie zou aan het koepelvormige plafond van zijn huis hangen
Een figuur van de wereld met kleuren erin
Zodat de figuur van het universum
En 'not just single things' zou hem ontmoeten

als hij naar het buitenland liep. Vanaf zijn kleine raam
De astronaut ziet alles waaruit hij is voortgekomen,
De verrezen, waterige, enkelvoudige, heldere O
Als een uitvergrote en drijvende eicel -

Of zoals mijn eigen brede voorreflecterende blik
Helemaal opgewonden naar de stukadoor op zijn ladder
Schuimend over onze gevel en daar onze naam opschrijven
Met zijn troffelpunt, letter voor vreemde letter.

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Alphabets We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!