The Great Sex Letter: Vertaling in Nederlands en tekst - Neal Cassady

De vertaling van The Great Sex Letter - Neal Cassady in Nederlands en de originele liedteks
The Great Sex Letter: Vertaling in Italiaans en teks - Neal Cassady Italiaans
The Great Sex Letter: Vertaling in Engels en teks - Neal Cassady Engels
The Great Sex Letter: Vertaling in Spaans en teks - Neal Cassady Spaans
The Great Sex Letter: Vertaling in Frans en teks - Neal Cassady Frans
The Great Sex Letter: Vertaling in Duits en teks - Neal Cassady Duits
The Great Sex Letter: Vertaling in Portugees en teks - Neal Cassady Portugees
The Great Sex Letter: Vertaling in Russish en teks - Neal Cassady Russish
The Great Sex Letter: Vertaling in Nederlands en teks - Neal Cassady Nederlands
The Great Sex Letter: Vertaling in Zweeds en teks - Neal Cassady Zweeds
The Great Sex Letter: Vertaling in Noors en teks - Neal Cassady Noors
The Great Sex Letter: Vertaling in Deens en teks - Neal Cassady Deens
The Great Sex Letter: Vertaling in Hindi en teks - Neal Cassady Hindi
The Great Sex Letter: Vertaling in Pools en teks - Neal Cassady Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Great Sex Letter - Neal Cassady in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Great Sex Letter
van Neal Cassady

March 7, 1947

Dear Jack:

I am sitting in a bar on Market St. I'm drunk, well, not quite, but I soon will be. I am here for 2 reasons; I must wait 5 hours for the bus to Denver andamp; lastly but, most importantly, I'm here because, of course, because of a woman andamp; what a woman! To be chronological about it:

I was sitting on the bus when it took on more passengers at Indianapolis, Indiana – a perfectly proportioned beautiful, intellectual, passionate, personification of Venus De Milo asked me if the seat beside me was taken!!! I gulped, gargled andamp; stammered NO! She sat – I sweated – She started to speak, I knew it would be generalities, so to tempt her I remained silent.

She got on the bus at 8 PM I didn't speak until 10 PM – in the intervening 2 hours I not only of course, determined to make her, but, how to DO IT.

I naturally can't quote the conversation verbally, however, I shall attempt to give you the gist of it from 10 PM to 2 AM.

Without the slightest preliminaries of objective remarks I plunged into a completely knowing, completely subjective, personal andamp; so to speak 'penetrating her core' way of speech; to be shorter by 2 AM I had her swearing eternal love, complete subjectivity to me andamp; immediate satisfaction. I, anticipating even more pleasure, wouldn't allow her to blow me on the bus, instead we played, as they say, with each other.

Knowing her supremely perfect being was completely mine I could concieve of no obstacle to my satisfaction, well, 'the best laid plans of mice andamp; men go astray' and my nemesis was her sister, the bitch.

Pat had told me her reason for going to St. Louis was to see her sister; she had wired her to meet her at the depot. So, to get rid of the sister, we peeked around the depot when we arrived at St. Louis at 4 AM to see if she was present. If not, Pat would claim her suitcase, change clothes in the rest room andamp; she and I proceed to a hotel room for a night of perfect bliss. The sister was not in sight, so She claimed her bag andamp; retired to the toilet to change ––– long dash –––

This next paragraph must, of necessity, be written completely objectively ––

Edith andamp; Patricia walked out of the pisshouse hand in hand . It seems Edith arrived at the bus depot early andamp; while waiting for Patricia, feeling sleepy, retired to the head to sleep on a sofa. That's why Pat andamp; I didn't see her.

My desperate efforts to free Pat from Edith failed, even Pat's terror andamp; slave-like feeling toward her rebelled enough to state she must see 'someone' andamp; would meet Edith later, all failed. Edith was wise; she saw what was happening between Pat andamp; I.

Well, to summarize: Pat andamp; I stood in the depot andamp; pushing up to one another, vowed to never love again andamp; then I took the bus to Kansas City andamp; Pat went home, meekly, with her dominating sister. Alas, alas –––
In complete dejection, I sat, as the bus progressed toward Kansas City. At Columbia, Mo. a young completely passive virgin got on andamp; shared my seat ... In my dejection over losing Pat, the perfect, I decided to sit on the bus in broad daylight andamp; seduce her, from 10:30 AM to 2:30 PM I talked. When I was done, she called her folks in Kansas City, andamp; went with me to a park andamp; I banged her; I screwed her as never before; all my pent up emotion finding release in this young virgin who is, by the way, a school teacher! Imagine, she's had 2 years of Mo. St. Teacher's College andamp; now teaches Jr. High School. .

I'm going to stop writing. Oh, yes, to free myself for a moment from my emotions, you must read 'Dead Souls' parts of it are quite like you.

I'll elaborate further later but at the moment I'm drunk and happy I close till later.

To my Brother
Carry On!
Cassady

I forgot to mention Patricia's parents live in Ozone Park andamp; of course, Lague being her last name, she's French Canadian just as you.

I'll write soon,
Neal.

Please read this illegible letter as a continuous chain of undisciplined thought, thank you.

N.

Postponed, postponed, postponed script, keep working hard, finish your novel andamp; find, thru knowledge, strength in solitude instead of despair. Incidentally I'm starting on a novel also, 'believe it or not'. Goodbye.

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Great Sex Letter van Neal Cassady

7 maart 1947

Beste Jack:

Ik zit in een bar op Market St. Ik ben dronken, nou ja, niet helemaal, maar dat zal ik binnenkort wel zijn. Ik ben hier om 2 redenen; Ik moet 5 uur wachten op de bus naar Denver andamp; ten slotte, maar vooral, ik ben hier omdat, natuurlijk, vanwege een vrouw andamp; wat een vrouw! Om er chronologisch over te zijn:

Ik zat in de bus toen hij meer passagiers opnam in Indianapolis, Indiana - een perfect geproportioneerde mooie, intellectuele, gepassioneerde personificatie van Venus De Milo vroeg me of de stoel naast me werd genomen !!! Ik slikte, gorgelde andamp; stamelde NEE! Ze zat - ik zweette - Ze begon te praten, ik wist dat het algemeenheden zouden zijn, dus om haar te verleiden bleef ik stil.

Ze stapte om 20.00 uur in de bus, ik sprak pas om 22.00 uur - in de tussenliggende 2 uur ben ik natuurlijk niet alleen vastbesloten om haar te dwingen, maar ook hoe ik het moet doen.

Ik kan het gesprek natuurlijk niet mondeling citeren, maar ik zal proberen je de kern ervan van 22.00 uur tot 02.00 uur.

Zonder de minste inleiding van objectieve opmerkingen stortte ik me in een volledig wetende, volledig subjectieve, persoonlijke andamp; om zo te zeggen 'doordringend in haar kern' manier van spreken; om twee uur 's nachts korter te zijn, liet ik haar eeuwige liefde zweren, volledige subjectiviteit aan mij andamp; onmiddellijke tevredenheid. Ik, vooruitlopend op nog meer plezier, zou niet toestaan ​​dat ze me in de bus zou pijpen, in plaats daarvan speelden we, zoals ze zeggen, met elkaar.

Wetende dat haar uiterst perfecte wezen volledig van mij was, kon ik het begrijpen geen belemmering voor mijn tevredenheid, wel, 'de best opgestelde plannen van muizen andamp; mannen dwalen 'en mijn aartsvijand was haar zus, de teef.

Pat had me verteld dat haar reden om naar St. Louis te gaan was om haar zus te zien; ze had haar bedraad om haar bij het depot te ontmoeten. Dus om van de zuster af te komen, keken we rond in het depot toen we om 4 uur in St. Louis aankwamen om te zien of ze aanwezig was. Als dat niet het geval was, zou Pat haar koffer opeisen, zich omkleden in de toiletruimte andamp; zij en ik gaan naar een hotelkamer voor een nacht van volmaakte gelukzaligheid. De zuster was niet in zicht, dus eiste ze haar tas andamp op; teruggetrokken naar het toilet om te verschonen ––– lange streep –––

Deze volgende paragraaf moet, noodzakelijkerwijs, volledig objectief worden geschreven ––

Edith andamp; Patricia liep hand in hand het pishuis uit. Het lijkt erop dat Edith vroeg andamp bij het busdepot is aangekomen; in afwachting van Patricia, slaperig gevoel, trok zich terug op het hoofd om op een bank te slapen. Dat is waarom Pat andamp; Ik heb haar niet gezien.

Mijn wanhopige pogingen om Pat van Edith te bevrijden mislukten, zelfs Pat's terreur andamp; slaafachtige gevoelens jegens haar rebelleerden genoeg om te zeggen dat ze 'iemand' andamp moest zien; zou Edith later ontmoeten, allemaal mislukt. Edith was wijs; ze zag wat er gebeurde tussen Pat andamp; I.

Om samen te vatten: Pat andamp; Ik stond in het depot andamp; elkaar opdringen, gezworen om andamp nooit meer lief te hebben; toen nam ik de bus naar Kansas City andamp; Pat ging gedwee naar huis met haar dominante zus. Helaas, helaas –––
In complete neerslachtigheid zat ik terwijl de bus naar Kansas City reed. In Columbia stapte Mo. een jonge volledig passieve maagd op andamp; deelde mijn stoel ... In mijn neerslachtigheid over het verliezen van Pat, de perfecte, besloot ik op klaarlichte dag in de bus te zitten; verleid haar, van 10.30 uur tot 14.30 uur sprak ik. Toen ik klaar was, belde ze haar ouders in Kansas City, andamp; ging met me mee naar een park andamp; Ik sloeg haar; Ik neukte haar als nooit tevoren; al mijn opgekropte emoties komen los in deze jonge maagd die trouwens een onderwijzeres is! Stel je voor, ze heeft 2 jaar Mo. St. Teacher's College andamp gehad; geeft nu les aan Jr. High School. .

Ik ga stoppen met schrijven. Oh ja, om mezelf even te bevrijden van mijn emoties, moet je lezen dat 'Dead Souls'-delen ervan behoorlijk op jou lijken.

Ik zal later verder uitweiden, maar op dit moment ben ik dronken en gelukkig sluit ik tot later.

Aan mijn broer
Ga door!
Cassady

Ik vergat te vermelden dat Patricia's ouders in Ozone Park andamp wonen ; Omdat Lague haar achternaam is, is ze Frans-Canadees net als jij.

Ik zal binnenkort schrijven,
Neal.

Lees deze onleesbare brief als een continue ketting van ongedisciplineerde gedachten, dank je.

N.

Uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld script, blijf hard werken, maak je roman af enamp; vind door kennis kracht in eenzaamheid in plaats van wanhoop. Overigens begin ik ook aan een roman, 'geloof het of niet'. Vaarwel.

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Great Sex Letter We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!