Tot De Dood: Vertaling in Engels en tekst - Ismo

De vertaling van Tot De Dood - Ismo in Engels en de originele liedteks
Tot De Dood: Vertaling in Italiaans en teks - Ismo Italiaans
Tot De Dood: Vertaling in Engels en teks - Ismo Engels
Tot De Dood: Vertaling in Spaans en teks - Ismo Spaans
Tot De Dood: Vertaling in Frans en teks - Ismo Frans
Tot De Dood: Vertaling in Duits en teks - Ismo Duits
Tot De Dood: Vertaling in Portugees en teks - Ismo Portugees
Tot De Dood: Vertaling in Russish en teks - Ismo Russish
Tot De Dood: Vertaling in Zweeds en teks - Ismo Zweeds
Tot De Dood: Vertaling in Noors en teks - Ismo Noors
Tot De Dood: Vertaling in Deens en teks - Ismo Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Tot De Dood - Ismo in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Tot De Dood
van Ismo

Songtekst van Ismo – 'Tot De Dood' ft. Lijpe

Ey Soze
What I want people to know is that…
Don't, don't support the phonies
Support the real, you know what I mean?
How can you speak and talk 'bout how they so real
They don't care about our communities
How can they be talking 'bout what they all listenin' though, the hood, bla bla bla bla
They don't care about our communities
You know what I mean?
Listen to the words that people say in they lyrics
And tell me if that's some real shit
If that's real to you, you know what I mean
Listen to what they sayin', don't just bop your head to the beat
Peep the game

Ey
Kansen gaan niet wachten op je als ze komen
Blijf je slapen, heb je weinig aan die dromen
Niet op visite bij succes, jij moet daar gaan wonen
Je moet niet roepen dat je ballen hebt, je moet ze tonen
Soms is die weg toch wat langer dan verwacht
Blijf bewegen, want je gaat er never komen als je wacht
Word niet para heel de day, want dat wordt mooier als je lacht
Wij zijn machteloos, want alleen aan God behoort de macht
Dus die macht die ik heb die is nep, dat is maar een test
Alles wat ik rap dat is echt, ben niet als de rest
Ik ben niet impressed door je stack, maar door je respect
Zelfs een crackjunk kan de loterij winnen
Let op jezelf, ga niet letten op wat zij vinden
En zoek je weg, ga niet zoeken naar wat zij vinden
Ik blijf winnen, maar ik verlies mezelf nooit
En je moet gunnen, bro, afgunst helpt nooit

Kan niet weten hoe het loopt

Kan niet weten wat er komt
Maar ik blijf altijd op de road
Het is recht, toen was het krom
En alle rollen draaien om
Alle rollen draaien om
Maar ik blijf altijd op de road
Hou het real tot aan de dood, yeah

Neem alles hoe het is en wat gebeurd is kan gebeurd zijn
Die rollen draaien om alsof er betere acteurs zijn
Boos maar, fuck it, het zal vast wel een humeur zijn
Wat weet je van post krijgen en als eerste bij die deur zijn
Als je boetes moet verstoppen voor je ma en via Johnny's laat betalen
Compenseer met al die dagen, ben m'n money aan het halen
Als je draait, broeder, draai, tuurlijk hoor je dan verhalen
Praten euro's, ik versta je niet, kan iemand het vertalen?
Wie gaat je de weg wijzen als je liever wil verdwalen?
M'n tijd is veel waard, dus verspil het niet meer aan je
Ik word superparanoia, neef, mij kunnen ze niet naaien
Nu draai je weer je rug, want ik ben ruggen aan het draaien
Dat is hoe heel dit leven in elkaar zit
Begin te bidden, jij weet nooit waar die gevaar zit
Je speelde vast met vuur als je effe op die blaar zit
Kijk uit met wie je vaart, je moet zorgen dat er vaart zit

Kan niet weten hoe het loopt
Kan niet weten wat er komt
Maar ik blijf altijd op de road
Het is recht, toen was het krom
En alle rollen draaien om
Alle rollen draaien om
Maar ik blijf altijd op de road
Hou het real tot aan de dood, yeah

Vertaling in Engels van de liedje
Tot De Dood van Ismo

Lyrics by Ismo, – 'Till The Death ft. Lijpe

nye Soze
What I want people to know is that...
'Don't, don't support the phonies
Support the real, you know what I mean?
How-can-you-speak-and-talk 'bout how they so real
They don't care about our communities
How can they be talking 'bout what they're all listenin' though, in the woods, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah
They don't care about our communities
You know what I mean?
Listen to the words that people say in they lyrics
And tell me if that's some real shit
If that's real to you, you'll know what I mean.
Listen to what they sayin', don't just bop your head to the beat
Peep game,

ew
The opportunities are not going to wait for you, as they come in
Keep you're asleep, you won't have enough to meet your dreams
Do not to business with success, you will have to go on living
You don't need to set up your balls, and you have to show them
Sometimes it is that way, however, a little longer than expected
Be sure to keep moving, because you will never get if you wait
The Word is not of para the day, because it will be better when you're laughing.
We are powerless, because only to allah belongs the power of
So, that is the power that I have, that it is fake, but this is only a test
Everything that I rap and that's real, I'm not like the rest
I'm not impressed by your stack, but you have to respect
Even crackjunk you can win the lottery
Pay attention to yourself, don't pay attention to what they have
And then on the road, don't look at what they have
I will continue to win, but I'm losing myself, of never
You need to buy, it, jealousy, it helps to never

nKan don't know how it goes

You can't know what it is
However, I am always on the road
It is a right, then it was lame
And all the reels spin in order to
All of the reels in order to
However, I am always on the road
Keep it real until I die, yeah

nplease, everything is what it is and what can be done
These roles rotate as though there are better actors
Pissed, but, fuck it, it'll probably be in a mood are
What do you know about the post and the first to open the front door and are
If you have fines that need to hide from your mother and over to Johnny, it's time to pay
Offset all these days, I'm on to my money to get it
If you run, brother, run, of course, to hear your stories
Talk to the euro's, I can understand you not, can anyone translate it?
Who is going to show you the way if you wish to get lost?
My time is very valuable so don't waste it on
I'm superparanoia, cousin, I can not sew
Now you turn your back, cause I'm the backs of the running
That is what this life is like
Begin to pray for you, you'll never know where the danger lies
You play with fire and you are far from that bright spot, and it is
Watch out for those who let you leave, you will need to make sure that there is about.

Kan don't know how it goes
You can't know what it is
However, I am always on the road
It is a right, then it was lame
And all the reels spin in order to
All of the reels in order to
However, I am always on the road
Keep it real until I die, yeah

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Tot De Dood We zijn gelukkig!

Ismo

Tot De Dood: vertaling en teks - Ismo
En Houllich, artiestenaam Ismo, is een nederlandse rapper uit Breda is van Marokkaanse afkomst.

Tot De Dood

We presenteren de tekst en de vertaling van Tot De Dood, een nieuw lied gecreëerd door Ismo afkomstig van het album ''

Andere albums van Ismo

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Gedachtegang / Power / Nu Of Nooit / De Waarheid.

laatste vertalingen en teksten van Ismo

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!