Exodus 30: Vertaling in Nederlands en tekst - Holy Bible

De vertaling van Exodus 30 - Holy Bible in Nederlands en de originele liedteks
Exodus 30: Vertaling in Italiaans en teks - Holy Bible Italiaans
Exodus 30: Vertaling in Engels en teks - Holy Bible Engels
Exodus 30: Vertaling in Spaans en teks - Holy Bible Spaans
Exodus 30: Vertaling in Frans en teks - Holy Bible Frans
Exodus 30: Vertaling in Duits en teks - Holy Bible Duits
Exodus 30: Vertaling in Portugees en teks - Holy Bible Portugees
Exodus 30: Vertaling in Russish en teks - Holy Bible Russish
Exodus 30: Vertaling in Nederlands en teks - Holy Bible Nederlands
Exodus 30: Vertaling in Zweeds en teks - Holy Bible Zweeds
Exodus 30: Vertaling in Noors en teks - Holy Bible Noors
Exodus 30: Vertaling in Deens en teks - Holy Bible Deens
Exodus 30: Vertaling in Hindi en teks - Holy Bible Hindi
Exodus 30: Vertaling in Pools en teks - Holy Bible Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Exodus 30 - Holy Bible in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Exodus 30
van Holy Bible

Exodus 30:1 And thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it.

Exodus 30:2 A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof; foursquare shall it be: and two cubits shall be the height thereof: the horns thereof shall be of the same.

Exodus 30:3 And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a crown of gold round about.

Exodus 30:4 And two golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it shalt thou make it; and they shall be for places for the staves to bear it withal.

Exodus 30:5 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold.

Exodus 30:6 And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee.

Exodus 30:7 And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning: when he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.

Exodus 30:8 And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the LORD throughout your generations.

Exodus 30:9 Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering; neither shall ye pour drink offering thereon.

Exodus 30:10 And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements: once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations: it is most holy unto the LORD.

Exodus 30:11 And the LORD spake unto Moses, saying,

Exodus 30:12 When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the LORD, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them.

Exodus 30:13 This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: an half shekel shall be the offering of the LORD.
Exodus 30:14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give an offering unto the LORD.

Exodus 30:15 The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the LORD, to make an atonement for your souls.

Exodus 30:16 And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation; that it may be a memorial unto the children of Israel before the LORD, to make an atonement for your souls.

Exodus 30:17 And the LORD spake unto Moses, saying,

Exodus 30:18 Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal: and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein.

Exodus 30:19 For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat:

Exodus 30:20 When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the LORD:


Exodus 30:21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations.

Exodus 30:22 Moreover the LORD spake unto Moses, saying,

Exodus 30:23 Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh five hundred shekels, and of sweet cinnamon half so much, even two hundred and fifty shekels, and of sweet calamus two hundred and fifty shekels,

Exodus 30:24 And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin:

Exodus 30:25 And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary: it shall be an holy anointing oil.

Exodus 30:26 And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony,
Exodus 30:27 And the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense,

Exodus 30:28 And the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot.

Exodus 30:29 And thou shalt sanctify them, that they may be most holy: whatsoever toucheth them shall be holy.

Exodus 30:30 And thou shalt anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister unto me in the priest's office.

Exodus 30:31 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations.

Exodus 30:32 Upon man's flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it, after the composition of it: it is holy, and it shall be holy unto you.

Exodus 30:33 Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, shall even be cut off from his people.

Exodus 30:34 And the LORD said unto Moses, Take unto thee sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum; these sweet spices with pure frankincense: of each shall there be a like weight:

Exodus 30:35 And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of the apothecary, tempered together, pure and holy:

Exodus 30:36 And thou shalt beat some of it very small, and put of it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee: it shall be unto you most holy.

Exodus 30:37 And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof: it shall be unto thee holy for the LORD.

Exodus 30:38 Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off from his people.

Vertaling in Nederlands van de liedje
Exodus 30 van Holy Bible

Exodus 30: 1 En gij zult een altaar maken om reukwerk op te branden; van shittimhout zult gij het maken.

Exodus 30: 2 Een el zal zijn lengte, en een el zijn breedte; vierkant zal het zijn; en twee ellen zal zijn hoogte zijn; zijn horens zullen van hetzelfde zijn.

Exodus 30: 3 En gij zult het overtuigen met zuiver goud, de bovenkant ervan, en de zijden daarvan rondom, en de horens daarvan; en gij zult er een gouden kroon rondom maken.

Exodus 30: 4 En gij zult er twee gouden ringen aan maken onder de kroon ervan, aan de twee hoeken ervan, aan de twee zijden. daarvan zult gij het maken; en zij zullen dienen als plaatsen voor de draagstokken om het mee te dragen.

Exodus 30: 5 En gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud bedekken.

Exodus 30: 6 En gij zult het voor het voorhangsel plaatsen dat bij de ark van de getuigenis is, voor het verzoendeksel dat boven het getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten.

Exodus 30: 7 En Aäron zal daarop elke morgen zoete wierook branden; wanneer hij de lampen aankleedt, zal hij er wierook op branden. Exodus 30: 8 En wanneer Aäron de lampen 's avonds aansteekt, zal hij er wierook op branden. , een eeuwigdurend reukwerk voor het aangezicht des HEEREN, al uw geslachten.

Exodus 30: 9 Geen vreemde wierook daarop, noch brandoffer, noch spijsoffer; evenmin zult gij daarop een drankoffer gieten.

Exodus 30:10 En Aäron zal eenmaal per jaar verzoening doen op de horens ervan met het bloed van het zondoffer der verzoeningen: eenmaal in het jaar zal Hij doet er verzoening op voor uw geslachten: het is de HEER allerheiligst.

Exodus 30:11 En de HEER sprak tot Mozes, zeggende:

Exodus 30:12 Wanneer gij de som van de kinderen Israëls neemt naar hun aantal, dan zullen zij een ieder voor zijn ziel een losprijs geven aan de HEERE, wanneer gij hen telt; dat er geen plaag onder hen is, wanneer gij hen telt.

Exodus 30:13 Dit zullen zij geven, een ieder die onder de getelden voorbijgaat, een halve sikkel na de sikkel van het heiligdom: een halve sikkel zal het offer van de HERE zijn.
Exodus 30:14 Een ieder die onder de getelden voorbijgaat, van twintig jaar en ouder, moet de HERE een offer brengen.

Exodus 30:15 De rijken zullen niet meer geven, en de armen zullen niet minder dan een halve sikkel geven, wanneer zij de HERE een offer brengen om verzoening te doen voor uw zielen.

Exodus 30:16 En gij zult het verzoeningsgeld van de kinderen Israels nemen, en het aanwijzen voor de dienst van de tent der samenkomst; dat het een gedenkteken mag zijn voor de kinderen Israëls voor het aangezicht van de HERE, om verzoening voor uw zielen te doen.

Exodus 30:17 En de HERE sprak tot Mozes, zeggende:


Exodus 30:18 Gij zult ook een koperen wasbekken maken, en ook zijn voet van koper, om mee te wassen; en u zult het tussen de tent der samenkomst en het altaar plaatsen, en u zult er water in doen.

Exodus 30:19 Want Aäron en zijn zonen zullen hun handen en hun voeten daar wassen:

Exodus 30:20 Wanneer ze de tent van de samenkomst binnengaan, zullen ze zich wassen met water, dat ze niet sterven; of als ze bij het altaar komen om te dienen, om de HEER met vuur te verbranden:

Exodus 30:21 Zo zullen ze hun handen en voeten wassen, zodat ze niet sterven. zal een eeuwige inzetting voor hen zijn, zelfs voor hem en voor zijn nageslacht gedurende hun geslachten.

Exodus 30:22 Bovendien sprak de Heer tot Mozes, zeggende:

Exodus 30:23 Neemt gij ook de voornaamste specerijen voor u, van zuivere mirre vijfhonderd sikkelen, en van zoete kaneel de helft, zelfs tweehonderdvijftig sikkels, en van zoete calamus tweehonderdvijftig sikkels,

Exodus 30:24 En van kassia vijfhonderd sikkels, naar de sikkel van het heiligdom, en van olijfolie en hin:

Exodus 30:25 En je zult er een olie van heilige zalf van maken, een zalfsamenstelling naar de kunst van de apotheker: het zal een heilige zalfolie zijn.

Exodus 30:26 En u zult daarmee de tent van de samenkomst zalven, en de ark van de getuigenis,
Exodus 30:27 En het tabblad le en al zijn vaten, en de kandelaar en zijn vaten, en het reukofferaltaar,

Exodus 30:28 En het brandofferaltaar met al zijn vaten, en het wasbekken en zijn voet. br />
Exodus 30:29 En gij zult hen heiligen, opdat zij allerheiligst mogen zijn: alles wat hen aanraakt, zal heilig zijn.

Exodus 30:30 En gij zult Aäron en de zijnen zalven. zonen, en wijdt hen toe, opdat zij Mij in het priesterambt dienen.

Exodus 30:31 En gij zult tot de kinderen van Israël spreken, zeggende: Dit zal mij een heilige zalfolie zijn. door uw generaties heen.

Exodus 30:32 Op het vlees van de mens zal het niet worden uitgegoten, noch zult gij iets anders maken zoals het, na

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Exodus 30 We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Holy Bible

Exodus 30: vertaling en teks - Holy Bible

Exodus 30

Exodus 30 is de nieuwe single vanHoly Bible afkomstig van het album 'Old Testament'.

Het album bestaat uit 1 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

laatste vertalingen en teksten van Holy Bible

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!