Silverback Mountain King: Vertaling in Nederlands en tekst - Bigg Jus

De vertaling van Silverback Mountain King - Bigg Jus in Nederlands en de originele liedteks
Silverback Mountain King: Vertaling in Italiaans en teks - Bigg Jus Italiaans
Silverback Mountain King: Vertaling in Engels en teks - Bigg Jus Engels
Silverback Mountain King: Vertaling in Spaans en teks - Bigg Jus Spaans
Silverback Mountain King: Vertaling in Frans en teks - Bigg Jus Frans
Silverback Mountain King: Vertaling in Duits en teks - Bigg Jus Duits
Silverback Mountain King: Vertaling in Portugees en teks - Bigg Jus Portugees
Silverback Mountain King: Vertaling in Russish en teks - Bigg Jus Russish
Silverback Mountain King: Vertaling in Nederlands en teks - Bigg Jus Nederlands
Silverback Mountain King: Vertaling in Zweeds en teks - Bigg Jus Zweeds
Silverback Mountain King: Vertaling in Noors en teks - Bigg Jus Noors
Silverback Mountain King: Vertaling in Deens en teks - Bigg Jus Deens
Silverback Mountain King: Vertaling in Hindi en teks - Bigg Jus Hindi
Silverback Mountain King: Vertaling in Pools en teks - Bigg Jus Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Silverback Mountain King - Bigg Jus in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Silverback Mountain King
van Bigg Jus

'We know what it's all
We know what it's all
We know what it's all
We know what it's all '
'The knowledge'
'Dis me over record ... get physical with you'
'I was just messin' with the kid, man'


I'm innovative
I'll keep you inundated
With ghoulish tyrranical macabre cadence
Friend or foe, this is plague language
Ten thousand-yard stare expressionless
Cold-hearted extreme balance
Horrific vicious savage
I wreak havoc
Light you like Aurora Borealis
Nigga, this is Standard Operational Procedure
Homies you run with and know will catch amnesia
I'll smack you up and slap ten of a syllable for even sneezin'
A cruel hoax
You've been hoodwinked
Who dared egg you on to advance to this degree
By thinking you could advance through me
You've been gravely deceived with no Plan B
By blue gorillas, with foolhardy speculation
A walking cadaver, misguided by second-guessing
It's too late to count your blessings or confession
The battlefield is earth
There's nowhere in the stratosphere you can hide
The coffin maker's comin' to administer your last rite
Put you in your best suit and tie
And make sure it's tight
You better pray you grow a grip of feathers to take flight
This is car-jack season, relentless beatin'
Puppy Chow niggas, nobody's eatin'
Razor-blade apples while you're trick or treatin'
Your lust for legitimacy will put you in that chair
With wheel disability
Receive a useless martyrdom
For seekin' sacrificial stardom
Repentin' for deliverance
Coming with nothing but malicious intent and outrage
Tribulation will be a wonder and destroy the holiday
You obnoxious little fruitcake
I'm unequivocally meticulously vindictive with vengeance
Fear the ramifications toward this imagination
Forever endless
I write raps with a bloody axe
Read you the riot act
Dark days ahead: light a match

'I'll burn through your kingdom and conquer you'
'A fierce lion' / 'Big-- Bigg Jus
'I'll burn through your kingdom and conquer you'
'A fierce lion'
'The knowledge' / ' America the most nuclear'

If it walks like a duck, and talks like a duck
You feelin' froggy, nigga, jump!


It's time to face the nation
You ain't doin' nathan'
A stairway to heaven
That looks like a pissy project staircase
Leading toward the basement
No pearly gates, harps, or
Blasphemous ruins
This is election year: you be running your campaign in fear
The day of reckoning is here
Time's up has approached
Clutch your peckerwood throat
Hide that turkey neck
Crowd salivating, chant for your head
Sleepless nights, no rest
Heard retort ??? approach your cortex
Of Marie Antoinette so waltzin' arm in arm with death
I'm here to take you on a maniacal journey to no end
Of Orwellian proportions
Sticking you for patriotic
You get claimed for a day of atonement
Anguished souls laughing at your torment
Burden of 9/11 upon your shoulders
Hard-labor pain to strike through chains
Chippin' boulders
feeble eighty years older
Feeding you Gulf War syndrome and tuberculosis
In solitary, your cell mates will be roaches
It's Big Brother's Bigger Brother
Got you quivering in fright under the covers
Maidenhood tooken
In deep shit, call the plumbers
Giving you a bloody pink-slip
False flag operation
Political whore
Fall on your sword
The unspeakable political intrigue that's ominous
Tryin' to snatch the commander-in-chief
Before the First Amendment becomes forbidden knowledge
Bloodthirsty welcoming committee
To overthrow the presidential palace
And uncover the hidden balance
Bones of 3,000 victims in they closet
Why you trying to stop the investigation of the twin towers?!
Bitch!
There once lived a man whose soul was dark and ugly
His corrupted mind worked out the key
To what his greedy-heart desires
This man had everything
But he never ceased to want it more
Therefore he was ready to sacrifice anyone, anywhere, anytime
To eliminate terror
You have to eliminate mankind

Bring in the drums
America uses depleted uranium-tipped weapons
America uses depleted uranium-tipped weapons
America uses depleted uranium-tipped weapons
America uses depleted uranium-tipped weapons

'Are you READY?'
'Take action, before it's too late'

Vertaling in Nederlands van de liedje
Silverback Mountain King van Bigg Jus

'We weten wat het allemaal is
We weten wat het allemaal is
We weten wat het allemaal is
We weten wat het allemaal is'
'De kennis'
'Dis me over record ... word fysiek met jou '
' Ik was gewoon aan het rotzooien met de jongen, man '


Ik ben innovatief
Ik zal je houden overspoeld
Met griezelige tirranische macabere cadans
Vriend of vijand, dit is plaagtaal
Tienduizend meter lange blik uitdrukkingsloos
Koelhartig extreem evenwicht
Afschuwelijke wrede wilde
Ik veroorzaak grote schade
Licht je als Aurora Borealis
Nigga, dit is de standaard operationele procedure
Homies waarmee je rent en weet dat ze geheugenverlies zullen oplopen
Ik zal je in elkaar slaan en slaan tien van een lettergreep voor zelfs sneezin '
Een wrede hoax
Je bent misleid
Wie durfde je te verleiden om door te gaan naar deze graad
Door te denken dat je door mij heen zou kunnen gaan
Je bent ernstig bedrogen zonder Plan B
Door blauwe gorilla's, met roekeloze speculatie
Een wandelend kadaver, misleid door twijfels
Het is te laat om tel je zegeningen of bekentenis
Het slagveld is aarde
Nergens in de stratosfeer kun je je verstoppen
De kistenmaker komt om je laatste ritueel toe te dienen
Trek je beste pak aan en stropdas
En zorg ervoor dat het strak zit
Je kunt maar beter bidden dat je een greep van veren krijgt om te vliegen
Dit is een auto-jack seizoen, meedogenloze beatin '
Puppy Chow niggas, niemand eet '
Appels met scheermesjes terwijl je trick or treatin' bent.
Je verlangen naar legitimiteit zal je in die stoel plaatsen
Met een wielbeperking
Ontvang een nutteloos martelaarschap
Voor het zoeken naar opofferende sterrendom
Berouw voor verlossing
Komen met niets dan kwaadaardige bedoelingen en verontwaardiging
Verdrukking zal een wonder zijn en de vakantie vernietigen
Jij onaangename kleine fruitcake
Ik ben ondubbelzinnig nauwgezet wraakzuchtig van wraak
Vrees de gevolgen voor deze verbeelding
Voor altijd eindeloos
Ik schrijf raps met een bloedige bijl
Lees je de relact
Donkere dagen vooruit: licht ben atch

'Ik brand door je koninkrijk en verover je'
'A fierce lion' / 'Big-- Bigg Jus
' Ik brand door je koninkrijk en verover je '
' Een woeste leeuw '
' De kennis '/' Amerika de meest nucleaire '

Als het loopt als een eend, en praat als een eend
You feelin 'froggy, nigga, jump!


Het is tijd om de natie onder ogen te zien
You ain' nathan '
Een trap naar de hemel
Dat ziet eruit als een pissige projecttrap
die naar de kelder leidt
Geen parelwitte poorten, harpen of
godslasterlijke ruïnes
Dit is het verkiezingsjaar: je voert je campagne met angst
De dag van de afrekening is hier
De tijd is verstreken
Grijp je pik in de keel
Verberg die kalkoenhals
Menigte kwijlt, zing om je hoofd
Slapeloos nachten, geen rust
Antwoord gehoord ??? benader je cortex
Van Marie Antoinette dus waltzin 'arm in arm met de dood
Ik ben hier om je mee te nemen op een maniakale reis zonder einde
Van Orwelliaanse proporties
Je blijft voor patriottisch
Je wordt opgeëist voor een dag van verzoening
Gekwelde zielen lachen om je kwelling
Last van 9/11 op je schouders
Moeizame pijn om door kettingen heen te slaan
Chippin 'keien
zwakke tachtig jaar ouder
Je voeden Golfoorlogssyndroom en tuberculose
In de eenzaamheid zullen je celgenoten kakkerlakken zijn
It's Big Brother's Bigger Brother
Got je huivert van schrik onder de dekens
Maidenhood tooken
Bel de loodgieters in diepe shit
Geef je een bloedige roze slip
Valse vlag operatie
Politieke hoer
Val op je zwaard
De onuitsprekelijke politieke intrige die onheilspellend is
Probeert de opperbevelhebber te grijpen
Voordat het Eerste Amendement verboden kennis wordt
Bloeddorstige welkomstcommissie
Om de presidentiële vriend omver te werpen aas
En ontdek het verborgen evenwicht
Botten van 3.000 slachtoffers in hun kast
Waarom probeer je het onderzoek naar de Twin Towers te stoppen ?!
Bitch!
Daar ooit leefde een man wiens ziel donker en lelijk was
Zijn verdorven geest werkte de sleutel uit
Tot wat zijn hebzuchtige hart verlangde
Deze man had alles
Maar hij hield nooit op het te willen meer
Daarom was hij bereid om iedereen, overal en altijd op te offeren
Om terreur te elimineren
Je moet de mensheid elimineren

Breng de drums binnen
Amerika gebruikt Wapens met verarmd uranium
Amerika gebruikt wapens met verarmd uranium
Amerika gebruikt wapens met verarmd uranium
Amerika gebruikt wapens met verarmd uranium

'Are you READY ? '
' Onderneem actie, voordat het te laat is '

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Silverback Mountain King We zijn gelukkig!

Bigg Jus

Silverback Mountain King: vertaling en teks - Bigg Jus

Silverback Mountain King

We presenteren de tekst en de vertaling van Silverback Mountain King, een nieuw lied gecreëerd door Bigg Jus afkomstig van het album 'Black Mamba Serums v2.0'

Dit is de lijst van de 5 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Bigg Jus

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!