Joy: Vertaling in Nederlands en tekst - Alysia Harris

De vertaling van Joy - Alysia Harris in Nederlands en de originele liedteks
Joy: Vertaling in Italiaans en teks - Alysia Harris Italiaans
Joy: Vertaling in Engels en teks - Alysia Harris Engels
Joy: Vertaling in Spaans en teks - Alysia Harris Spaans
Joy: Vertaling in Frans en teks - Alysia Harris Frans
Joy: Vertaling in Duits en teks - Alysia Harris Duits
Joy: Vertaling in Portugees en teks - Alysia Harris Portugees
Joy: Vertaling in Russish en teks - Alysia Harris Russish
Joy: Vertaling in Nederlands en teks - Alysia Harris Nederlands
Joy: Vertaling in Zweeds en teks - Alysia Harris Zweeds
Joy: Vertaling in Noors en teks - Alysia Harris Noors
Joy: Vertaling in Deens en teks - Alysia Harris Deens
Joy: Vertaling in Hindi en teks - Alysia Harris Hindi
Joy: Vertaling in Pools en teks - Alysia Harris Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Joy - Alysia Harris in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Joy
van Alysia Harris

Obese as the night sky is…
Its greed does not outweigh the first mouthful of dawn.
I’ll tell you what joy is:
It is the movement of 5,000 men dancing to the voice of 10,000 women
Their feet wrestling with their knees to stay beneath them.
A strong and common song
Pouncing upon their chests. Joy never lingers long
In the apex of another person’s laugh,
But I’ve found it reflects perfectly
From the level of my undecorated hips.

Long it went unnoticed.
A chimney sweep in a London street,
Crying for 6 pence and parents
I thought I would suffocate
Under the weight of all that darkness
A gargoyle of disappointment. Watchmen over my bed.
I prayed the beast would consume me
Instead of prowling from one relationship to the next.
I feared the croak of silence
And felt this barred unraveling by the rhyme.

But I promised my loneliness:
One day, I will write myself a Glass Essay
and then I will love like it cannot break.
I prayed:
‘Lord, give me good legs and an open road.
Lord, give me a juggernaut heart and a Japanese car.
Benevolent change.’
And yesterday,
Yesterday
Under the honesty of 60-watt light bulbs and eye-worn passages
There was my story,
Happy ending superimposed
Looking final and unchallenged.”

Joy is in the Song!
Joy is back bending
In what you think is submission,
But is really mercy.
It is the watershed
That comes from a good deed rippling into great character.


My mouth found my face again
Found it can still spread.
Not as easy as butter; not as fast as rumors.
But can still light up a room or two.
Sometimes it means you have to be an archaeologist and an astronomer rolled into one.
But this smile right here is a Genesis older than the doubt cubbyholed in the big bang’s center.
So though I have been shaking in my boots and my beliefs
I am proud of my ankles-
They be no turncoats.
Proud of my knees-
the creaking martyrs to dancehall.
Sometimes they had to break to keep me upright.
Proud of my thighs-
who unlike the Red Sea
never parted for a man posing as God.

So even though he left me,
What is not sunny about today,
Even the rainclouds can bless me.
So what if he won’t appreciate me,
The homeless man will hug me.
And the street corner will open up to me
And it will thank me for humming Aretha
And listening to its creases.
Joy is not being in love
And not being bitter.
It is friendship. It is agreement.
Joy is the gift of childhood wrapped for the orphan.
A Polaroid army crawling its way into life.
Joy is being beautiful without a man telling you so.
It is finding yourself warm enough for those lonely winter nights.
It is finding yourself
Whole
After so long.


So, to shaved heads and unsaddled burdens,
To the lion’s mane of insecurities,
To my favorite broken heart and every love I’ve ever had the pleasure of loving:
I know it might sound forceful to you…
But I am laughing like I’ve conquered something.
Because…. I have.

Vertaling in Nederlands van de liedje
Joy van Alysia Harris

Hoe zwaar de nachtelijke hemel ook is ...
Zijn hebzucht weegt niet zwaarder dan de eerste mondvol van de dageraad.
Ik zal je vertellen wat vreugde is:
Het is de beweging van 5.000 mannen die dansen op de stem van de 10.000 vrouwen
Hun voeten worstelen met hun knieën om onder hen te blijven.
Een krachtig en gemeenschappelijk lied
Springend op hun borst. Vreugde blijft nooit lang hangen
In de top van andermans lach,
Maar ik heb gemerkt dat het perfect reflecteert
Vanaf het niveau van mijn onversierde heupen.

Lang maar bleef onopgemerkt.
Een schoorsteenveger in een Londense straat,
Huilend om 6 pence en ouders
Ik dacht dat ik zou stikken
Onder het gewicht van al die duisternis
A waterspuwer van teleurstelling. Wachters boven mijn bed.
Ik bad dat het beest me zou verorberen
In plaats van van de ene relatie naar de andere te sluipen.
Ik was bang voor het gekreun van de stilte
En voelde dit ontrafelen door het rijm.

Maar ik beloofde mijn eenzaamheid:
Op een dag zal ik mezelf een Glass Essay schrijven
en dan zal ik liefhebben alsof het niet kan breken.
I bad:
'Heer, geef me goede benen en een open weg.
Heer, geef me een molochhart en een Japanse auto.
Welwillende verandering.'
En gisteren
Gisteren
Onder de eerlijkheid van 60 watt gloeilampen en in het oog versleten passages
Daar was mijn verhaal,
Gelukkig einde bovenop
Er definitief en onbetwist uitzien. '

Joy is in the Song!
Joy is back bending
In wat jij denkt dat onderwerping is,
Maar het is echt genade.
Het is de waterscheiding
Dat komt van een goede daad die tot een geweldig karakter leidt.


Mijn mond vond mijn gezicht weer

Gevonden dat het zich nog steeds kan verspreiden.
Niet zo gemakkelijk als boter ; niet zo snel als geruchten.
Maar kan nog steeds een kamer of twee verlichten.
Soms betekent het dat je een archeoloog en een astronoom in één moet zijn.
Maar deze glimlach hier is een Genesis ouder dan het twijfelhokje in het midden van de oerknal.
Dus hoewel ik trilde in mijn laarzen en mijn overtuigingen
Ik ben trots op mijn enkels-
Het zijn geen overloperjassen.
Trots op mijn knieën-
de krakende martelaren naar dancehall.
Soms moesten ze breken om me rechtop te houden.
Trots op mijn dijen-
die in tegenstelling tot de Rode Zee
ging nooit uit elkaar voor een man die zich voordeed als God.

Dus hoewel hij me verliet,
Wat is er vandaag niet zonnig,
Zelfs de regenwolken kunnen me zegenen.
Dus wat als hij me niet zal waarderen,
De dakloze man zal me omhelzen.
En de straathoek zal voor me opengaan
En het zal me bedanken voor het neuriën van Aretha
En luisteren naar de plooien.
Vreugde is niet verliefd zijn
En niet bitter zijn.
Het is vriendschap. Het is een overeenkomst.
Vreugde is het geschenk van de kindertijd verpakt voor de wees.
Een polaroidleger kruipt het leven binnen.
Vreugde is mooi zijn zonder dat een man je dat vertelt.
Het is jezelf warm genoeg vinden voor die eenzame winternachten.
Het is jezelf vinden
Heel
Na zo lang.


Dus, scheren hoofden en ongezadelde lasten,
Tot de onzekerheden van de leeuw,
Tot mijn favoriete gebroken hart en elke liefde die ik ooit heb mogen liefhebben:
Ik weet dat het misschien krachtig voor je klinkt …
Maar ik lach alsof ik iets heb overwonnen.
Omdat…. Ik heb.

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Joy We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!