Mars Attacks: Vertaling in Nederlands en tekst - Aesop Rock

De vertaling van Mars Attacks - Aesop Rock in Nederlands en de originele liedteks
Mars Attacks: Vertaling in Italiaans en teks - Aesop Rock Italiaans
Mars Attacks: Vertaling in Engels en teks - Aesop Rock Engels
Mars Attacks: Vertaling in Spaans en teks - Aesop Rock Spaans
Mars Attacks: Vertaling in Frans en teks - Aesop Rock Frans
Mars Attacks: Vertaling in Duits en teks - Aesop Rock Duits
Mars Attacks: Vertaling in Portugees en teks - Aesop Rock Portugees
Mars Attacks: Vertaling in Russish en teks - Aesop Rock Russish
Mars Attacks: Vertaling in Nederlands en teks - Aesop Rock Nederlands
Mars Attacks: Vertaling in Zweeds en teks - Aesop Rock Zweeds
Mars Attacks: Vertaling in Noors en teks - Aesop Rock Noors
Mars Attacks: Vertaling in Deens en teks - Aesop Rock Deens
Mars Attacks: Vertaling in Hindi en teks - Aesop Rock Hindi
Mars Attacks: Vertaling in Pools en teks - Aesop Rock Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Mars Attacks - Aesop Rock in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Mars Attacks
van Aesop Rock

These lil', lil' fuckin' Martians
You gotta love em' though

Mars attacks wit' electric gats
Not for sapien abduction
Billy took a laser to the mug piece; hollowed out the mandible
Channel headquarters, order the cannonballs
BFI demands column to this pigeon ankle
And boomeranging' our harvest; 51st area sickness
Not a threat, nary a witness won't injure the promise
Monster lead- carry your ligament fanged in the mosh pit
Dodge phaser, labor days are major A, sir
Cater the alien decomposer soldier platter like Caddy Shack eight
I told her 'Go for C4 magic's'
Smolder as did Bazooka Tooth holster fabric

Oh, the heater claps to leave me
I'mma ninja this shit with sugar in the fuel tank of the saucer
Buddy up and head down to the metal corporate tunnels
Ice pick the soldered ship wiring; pissed off the mother and um
I'd be lying if I said I knew your intentions
See my sexy sabotage thinks defensive action'll save the race
You lend a hand on board to mention magma
Spread fire of your revival, there's wires in your Bible
Obviously, ultra tech advanced when I point-counterpoint
Comparison of ET vs. little old freak me
Hey riddle sweet peas wit' your nickel PCs, fickle CDs, miserable TV sitcom Pathetic ritual collective slackership
Beautiful establishment; you ain't established shit! I consider you foul
Prowl back to the numbers under burnt pride in the dark
They want us dead or alive without the alive part!
The sun rose over a body bag shortage
Last week I was like 'God bless the saint that invented the cordless.'
This week I sorta re-routed of the bull's-eye of my worship:
Temple-body slash full cabinet master my diversions
Fuck y'all, lets do this shit; My movement soothes any space invader practice
Stomped up to enemy like 'Hey what now, bitch!?
I am human, hear me rise above material and cardinal sin.'
They shot me in the face:
Mars wins.


Black smoke in the air
Maaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrsssss wins!
Who you screaming at dog? I got this!

Zig zag 'zooka, pinnacle stitch
Unleash the unlimited edish primitive piss
I slip a cynical Mickey to most military ops
Monkey - here's how the filament drops
We on a pre-three prong ancient elephant tusk
Betamax fully, break bread
You shruggin' it off, keep it electric, sure

But NY Electric's not about electric war
It's 'hunt, gather', see the poor man's clan set bait
Three, two, one, domesticate!
In the corner of the cave reinventing the wheel and roll out funny
Sitting on them Barney Rubble twenties, subtle;
Sipping saber tooth blood puddle-
I could roll with the lackey's, that's if we hustle
Knuckle in the mud, hell's bells in the chuckle
Red-berried face means smudge around the muzzle
I'm allergic to the now-born solar panel cuddle
Stole cold to the core, dirt menace
Stone cold sans Alcor cryogenics - stubborn
Can't talk shit with a tongue full of rug burn
Got bad cholesterol, good blood sugar;
Four-piece heartbeats wit' a subwoofer!
I'm not asking you to act like you notice
And now I see that cabinets pills be old
Open the mirrors while I pulse with the voltage
Keeping me alive is the vibe with the Vulcan's hope!
Tangle the vine catapult
I break it down to the bones of the crux with the goals of the age old
Eat. Sleep. Fuck
Structural droids; more bounce for the buck
But they want a last stegosaurs - thorns in its butt
Prehistoric land shark business, cradled in the arms of the karma and kismet
Swarm to the sickly thawed out the glacier
Beggin' for the freezer burn; back every day, sir!
Sir, your science loves to fuck nature
Sir, your right to the dawn of my day, sir
Sir, your violent lab coat and beak can vivisect witches til we all catch vapors

Don't call it a sound-off, 'Mars Attacks' be the malarkey downfall

It's not a game no more, run from the flash, leave your panic at the door

A lotta of magic gadgets, give em all back just to nullify the savage

Mics crumble if we rock 'em right
In the year of the troglodyte
Saw a grey mouse gravy poured on a board
To the dull morose world like a lull in a storm
And I know you was hopin' that the piece for the ox was a dull sword, Ahk
Guess what: it's not! Guess what else: I transmit for the block!
T-Rex - X-Ray with triple X Hex
For the yesterdays, or the next I can assure you if there is I got the sword

Ain't no time left.
Maaaaarrrrrrrrssss wins!
Saw a- a bleak ending real quick

Vertaling in Nederlands van de liedje
Mars Attacks van Aesop Rock

Deze kleine, kleine marsmannetjes
Je moet wel van ze houden

Mars valt aan met elektrische gats
Niet voor ontvoering door sapien
Billy nam een ​​laser naar het mokstuk; uitgeholde onderkaak
Kanaalhoofdkwartier, bestel de kanonskogels
BFI eist column naar deze duivenkel
En boomeranging 'onze oogst; 51ste gebiedsziekte
Geen bedreiging, zelfs een getuige zal de belofte niet schaden
Monsterleiding - draag je ligament in de mosh pit
Ontwijk phaser, arbeidsdagen zijn groot A, meneer
Verzorg de buitenaardse decomposer-soldaatschotel als Caddy Shack eight
Ik vertelde haar 'Ga voor C4-magie'
Smeulend net als Bazooka Tooth holsterstof

Oh, de verwarming klapt om me achter te laten
Ik ben een ninja deze shit met suiker in de brandstoftank van de schotel
Buddy omhoog en ga naar de metalen bedrijfstunnels
IJspluk de gesoldeerde scheepsbedrading; de moeder kwaad gemaakt en eh
ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik je bedoelingen kende
Zie mijn sexy sabotage, denkt dat defensieve actie de race zal redden
Je helpt een handje aan boord om te vermelden magma
Verspreid het vuur van je opwekking, er zijn draden in je Bijbel
Uiteraard, ultra-tech geavanceerd als ik het tegenpunt wijs
Vergelijking van ET versus kleine oude freak me
Hey raadsel lief erwten met je nikkel-pc's, wispelturige cd's, ellendige tv-sitcom Zielig ritueel collectief luiheid
Mooi etablissement; je bent geen gevestigde shit! Ik vind je vies
Zoek terug naar de cijfers onder verbrande trots in het donker
Ze willen ons dood of levend zonder het levende deel!
De zon kwam op boven een tekort aan lijkzakken
Vorige week had ik zoiets van 'God zegene de heilige die het draadloze apparaat heeft uitgevonden'.
Deze week ben ik min of meer omgeleid naar de roos van mijn aanbidding:
Temple-body slash full cabinet meester mijn omleidingen
Fuck y'all, laten we deze shit doen; Mijn beweging kalmeert elke oefening in de ruimte-indringer.
Op de vijand gestampt als 'Hé wat nu, trut !?
Ik ben een mens, hoor me boven materiële en kardinale zonde uitstijgen.'
Ze schoten me in het gezicht:
Mars wint.


Zwarte rook in de lucht
Maaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrsssss wint!
Tegen wie schreeuw je tegen de hond? Ik heb dit!

Zig zag 'zooka, pinnacle stitch
Ontketen het onbeperkte edish primitieve pis
Ik laat een cynische Mickey naar de meeste militaire operaties glijden
Aap - hier is hoe de gloeidraad valt
Wij op een oude olifantenslagtand van vóór de drie tanden
Betamax volledig, breken brood

Je haalt het eraf, houdt het elektrisch, zeker
Maar NY Electric gaat niet over elektrische oorlog
Het is 'jagen, verzamelen', zie het lokaas van de arme man-clan
Drie, twee, een, domesticeren!
In de hoek van de grot het wiel opnieuw uitvinden en grappig uitrollen
Zittend op hen Barney Rubble twenties, subtiel;
Nippen aan sabeltandbloed plas-
Ik zou kunnen rollen met de lakeien, tenminste als we ons druk maken
Knokkel in de modder, helse klokken in het grinnik
Gezicht met rode bes betekent vlek rond de snuit
Ik ben allergisch voor de nu geboren knuffel met zonnepanelen
Stal koud tot in de kern, vuilbedreiging
Steenkoude zonder Alcor cryogenics - koppig
Kan niet praten met een tong vol tapijtverbranding
Kreeg slechte cholesterol, goede bloedsuiker ar;
Vierdelige hartslagen met 'een subwoofer!
Ik vraag je niet te doen zoals je het merkt
En nu zie ik dat kastenpillen oud zijn
Open de spiegels terwijl ik pulseer met de spanning
Me in leven houden is de sfeer van de Vulcan's hoop!
Wirwar de wijnstok katapult
Ik breek het tot op het bot met de doelen van de eeuwenoude
Eet. Slaap. Fuck
Structurele droids; meer veerkracht voor het geld
Maar ze willen een laatste stegosauriër - doornen in zijn kont
Prehistorische landhaaienhandel, gewiegd in de armen van het karma en kismet
Zwerm naar de ziekelijk ontdooide gletsjer
Beggin 'voor de vriezerbrand; elke dag terug, meneer!
Meneer, uw wetenschap houdt ervan de natuur te neuken
Meneer, uw recht op het aanbreken van mijn dag, meneer
Meneer, uw gewelddadige laboratoriumjas en snavel kunnen heksen tot leven brengen we vangen allemaal dampen op

Noem het geen sound-off, 'Mars Attacks' be the malarkey downfall

Het is geen spel meer, ren uit de flits, laat je paniek bij de deur

Veel magische gadgets, geef ze allemaal terug om de wilde teniet te doen

Microfoons brokkelen af ​​als we ze goed rocken
In het jaar van de holbewoner
Zag een grijze muizenjus die op een bord werd gegoten
Naar de saaie, sombere wereld als een pauze in een storm
En ik weet dat je hoopte dat het stuk voor de os was een bot zwaard, Ahk.
Raad eens: dat is het niet! Raad eens wat nog meer: ​​ik zend voor het blok!
T-Rex - X-Ray met drievoudige X Hex
Voor de gisteren, of de volgende kan ik je verzekeren als ik het zwaard heb

Er is geen tijd meer.
Maaaaarrrrrrrrssss wint!
Zag een somber einde heel snel

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Mars Attacks? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Mars Attacks" is geschreven door Aesop Rock. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Aesop Rock

Mars Attacks: vertaling en teks - Aesop Rock
Aesop Rock, geboren als Ian Matthias Bavitz, liep voorop in de nieuwe golf van underground en alternatieve hiphop-acts die opkwam tijdens de late jaren 1990 en vroege jaren 2000.

Mars Attacks

Mars Attacks is de nieuwe single vanAesop Rock afkomstig van het album 'Bazooka Tooth'.

De 13 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

Andere albums van Aesop Rock

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als None Shall Pass / Fast Cars, Danger, Fire, and Knives / Appleseed / Labor Days / Float / Skelethon / Spirit World Field Guide / Freedom Finger (Music from the Game) onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Aesop Rock

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week