Winne & Feis - Zomersessie 2018: Vertaling in Engels en tekst - 101barz

De vertaling van Winne & Feis - Zomersessie 2018 - 101barz in Engels en de originele liedteks

Liedtekst Winne & Feis - Zomersessie 2018
van 101barz

Check dan, je kijkt naar 101Barz
Rotjoch op je beeldscherm, en hiphop is gonna be here forever
We gaan het doen, Winne en Feis, let's get it!
Winne
Pimmetje op de beat, yeah
Let's get it
Yo, ik heb lood om mij, ik denk die schieter naast je maakt je kogelvrij
Recha laat die mannen van je takkie als een open mic
Voor een bodemprijs sta je oog in oog met de grote pijp
Die grote moord, zet je ondergrond als een kolenmijn
Mannen maken domme cash, geloven dat ze goden zijn
Totdat we binnenvallen en ze dan ineens gelovig zijn
Hard van buiten, al die mannen van je porselein
Broer, ik laat die mannen van je angstig als een poltergeist
Ik ben in Spangen als Lorenzo of als Momi
In the bando, rij met Lange, in een Benzo, door m'n koninkrijk
Broer ik kan je blazen als een nies
Die 38 special ligt de slapen op m'n lies, ik zweer
M'n hoofd heet soms, meestal ben ik koel
Broer ik kan je blazen als hatsjoe
Gezondheid
Oooh, al die slangen die ik ontwijk
Als je manna z'n gun spuit, ballas als z'n ontbijt

Alle praises naar de Lord, 33 is de squad
Niemand kent me, ik ben odd
Gaddo-flow, maar ik ben flawed
Alle haters gaf ik love
Maar ik maak gaatjes in je T, if the pusha comes to shove
Savage, alles was voor the message, de taal een barrière nu, daarom zeg ik ze ma3lish
Meer Ali dan Cassius en Nas zei, gebruik nu je mass-appeal for the masses
We bouwen, wolkenkrabber, m'n mouwen
Opgerold tot m'n elleboog, roltrap of de lift omhoog
Of je nou rolt, trapt, even lift of loopt
Blijf bewegen, voor balans moeten we blijven wegen
Sterke woorden, elke dag is het ijzervreten
Voor zij die wijzen is het weten dat ze weinig weten
Zeg je mannen dat we aan het werk zijn, plus ik hou het 100, geen druppel Spa bij de Bergwijn, nah

Yeah, Ecktuh, ecktuh baby
Ecktuh, ecktuh baby
Feis, you ready?
All ready
Get it!
Vijfentwintig letters in mijn alfabet, ik neem geen L

Ik kan 180 graden op je draaien als een uil, pffft
Pipa op de Ferragamo lijkt wel een gezwel
Als ik trek ga je op de grond als een fucking dweil, oh
Rotterdam, in de ArenA, maar de Balenciaga
Ik ben op die matta, 40 man, ik ben Ali Baba
Shotgun in die Rover, man, ik heb nog steeds geen rijbewijs
Ga ik uit m'n woning is het sowieso een zakenreis
Ik ben op Hato, tussenstopje op Curacao
De bestemming heaven, een stemmetje zegt me 'doe het nou'
'Doe het nu'
Stap op m'n vlucht om weer verder te zweven
Maar schrijf dit op: nog steeds op zoek naar de zin van het leven
De zin van het wezen, ah
Nee 33 is niet oud als je van plan bent om eeuwig te leven
Eén ding is zeker, noem het de dood
Dus er is maar één road om te volgen, doel is omhoog
Winne, Petrelli, geloofde niet dat ik vloog
Hoorde 'is die Roley echt?', ze geloven niet wat ik koop
Werd wakker in een droom, ging weer slapen, kreeg een contract van de Koning, werd wakker op de troon
Winston, je kan van hem houden of van hem houwen
Vind je iets anders, niets veranderd, dan mag je het houden
Snap je? Jouw perceptie is jouw perceptie
En wij bouwen met die stenen een huis van perfectie
Want jullie zijn zonder zonden, ik heb mijn instructies van boven gevangen en ondervonden dat er niets is om bang voor te zijn
Poëet, of Profeet, volg de flow van de verse, verandert in wijn, proost
Alle glazen geheven, ik sip zelf uit een kelk, karma punten uit een vorig leven, is m'n enige verklaring, sommigen genieten van eeuwige rust anderen in het Huis van Bewaring
Ben op vrije voeten, vrij om die aanbod te spinnen, te stoppen met m'n vingers en dan een reisje te boeken
Ze blijven zoeken
Buiten zichzelf, naar zichzelf, en komen dan pas tot het besef dat niks werkt
Daarom heb ik het gered, heel m'n leven al op de kruis, ik ben een wandelend gebed
Behandel alles met respect, empathie is m'n natuur
Bang voor het vuur, maar Gaddo intellect
Ik ben met Gaddo als ik rap, stap in de booth en ik biecht
Die rapper stapt in de booth en hij liegt
Alle straten zeggen preach
De radio wil het niet draaien, ze zeggen het is te niche
Het doet me weinig tot niets
Linksom, rechtsom, rechtdoor, als het moet bereik ik m'n peeps
M'n boodschap op de beats
Linksom, rechtsom, rechtdoor, als het moet bereik ik m'n peeps
Ecktuh, Ecktuh, Oprecht Door Zee, 17 augustus, let's get it!

Vertaling in Engels van de liedje
Winne & Feis - Zomersessie 2018 van 101barzCheck, you look at 101Barz
Rotjoch on your screen, and hip-hop is gonna be here forever
We are going to do it, Winne and Feis, let's get it!
Winne
Pimmetje on the beat, yeah
Let's get it
Yo, I have a lead for me, I think that shooter next to you makes you bulletproof
Recha let the men of your takkie as an open mic
For a low price you stand eye in eye with the big pipe
That big murder, put your ground as a coal mine
Men make stupid cash, believing that they are gods
Until we invade and they suddenly have faith
Hard on the outside, all the men of your porcelain
Brother, I leave the men of you anxious as a poltergeist
I am in Spangen as Lorenzo, or as Momi
In the bando, row with Long, in a Benzo, by my kingdom
Brother I can make you blow up like a sneeze
That 38 special is the sleeping on my groin, I swear
My head is sometimes, usually I'm cool
Brother I can make you blow up like hatsjoe
Health
Oooh, all those snakes, which I dodge
If you manna z'n gun sprayer, ballas z'n breakfast

any praises to the Lord, 33 is the squad
No one knows me, I'm odd
Gaddo-flow, but I am flawed
All the haters, I gave love
But I will make holes in your T, if the pusha comes to shove
Savage, was all for the message, the language is a barrier now, therefore, I say they ma3lish
More Ali then Cassius and Nas said, now use the mass-appeal for the masses
We are building, skyscraper, m'n sleeves
Rolled up to my elbow, escalator or elevator up
Whether you are rolling, pedaling, just lift or run
Keep moving, for balance, we must continue to weigh
Strong words, every day is the ijzervreten
For those who point out that knowing that they know little
Tell your men that we at work, plus I love the 100, not a drop of Spa at the Bergwijn, nah

Yeah, Ecktuh, ecktuh baby
Ecktuh, ecktuh baby
Feis, you ready?
All ready
Get it!
Twenty-five letters in my alphabet, I take no L

I can 180 degrees on you have to turn like an owl, pffft
Pipa on the Ferragamo seems to be a tumor
If I pull out you go on the ground like a fucking mop, oh
Rotterdam, in the ArenA, but the Balenciaga
I'm on that matta, 40-man, I'm Ali Baba
Shotgun in that Rover, man, I still have no driving license
I go out of my house, it's a business trip
I am located in Hato, tussenstopje on Curacao
The destination is heaven, a little voice says to me 'do it well'
'Do it now'
Step on my flight continues to soar
But write this in: still looking for the meaning of life
The meaning of being, ah
No, 33 is not old if you plan to live forever
One thing is for sure, call it the death
So there is but one road to follow, a goal is up
Winne, Petrelli, did not believe that I flew
Heard 'is that Roley really?', they do not believe what I buy
Woke up in a dream, went back to sleep, got a contract from the King, woke up on the throne
Winston, you can love him or from him cut
You will find something else, nothing has changed, then you can keep
Don't you understand? Your perception is your perception
And we build with the stones of a house of perfection
Because you are without sin, I have my instructions from above caught and found out that there is nothing to be afraid of
Poet, or Prophet, follow the flow of the fresh, changes in wine, cheers
All glasses raised, I sip from a chalice, karma points from a previous life, is my only explanation, some might enjoy eternal rest, others in the House of Detention
Am free, free to that offer to spin, stopping with my fingers and then a trip to books
They continue to search
Outside of himself, to himself, and then come to the realization that nothing works
That's why I have saved all my life for on the cross, I am a walking prayer
Treat everything with respect, empathy is in my nature
Afraid of the fire, but Gaddo intellect
I'm with Gaddo when I rap, step in the booth and I confession
Which rapper gets in the booth and he's lying
All the streets say preach
The radio will not run, they say it is too niche
It does me little to nothing
Left, right, straight ahead, as it should I reach my peeps
My message to the beats
Left, right, straight ahead, as it should I reach my peeps
Ecktuh, Ecktuh, Sincere By the Sea, August 17, let's get it!

laatste vertalingen en teksten van 101barz

Zomersessies 2018
Het album Zomersessies 2018 bevat het nummer Winne & Feis - Zomersessie 2018 van 101barz . Dit album is uitgebracht op: 30/11/2017.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album Zomersessies 2018 ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
Broederliefde - Zomersessie 2018 - 101Barz by Broederliefde 0/3
MocroManiac - Zomersessie 2018 0/3
Pierrii - Zomersessie 2018 0/3
Massief - Zomersessie 2018 0/3
F.I. - Zomersessie 20180/3
Knaller - Zomersessie 2018 0/3
Kosso - Zomersessie 2018 0/3
Momi - Zomersessie 2019 0/3
Pietju Bell - Zomersessie 2018 0/3
Lijpe - Zomersessie 2018 0/3
Young Ellens - Zomersessie 2018 0/3
Winne & Feis - Zomersessie 2018 0/3
Ella John - Zomersessie 2018 0/3
Sevn Alias - Zomersessie 2018 0/3
Zomersessie 2018 - Architrackz 0/3
DinDin - Zomersessie 2018 0/3
Jonna Fraser - Zomersessie 2018 0/3
Mario Cash - Zomersessie 2018 - 101Barz by Mario Cash 0/3
De Fellas - Zomersessie 2018 0/3
Bartofso - Zomersessie 2018 - 101Barz 0/3
Tot nu toe heb je
152
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!